โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565

7 มิถุนายน 2565 - 8 กรกฎาคม 2565

7 มิถุนายน 2565


9 มิถุนายน 2565

ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น เป็นนายอำเภอแหวนเพชร สำหรับเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย
    ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คน และรายงานผลการคัดเลือกให้กรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565