รายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

8 เมษายน 2564


13 มกราคม 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ