แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7 กรกฎาคม 2564


7 กรกฎาคม 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 จำนวน 42 ราย โดยกำหนดจัดการศึกษาอบรม รุ่นที่ 77 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2564 โดยวิธีผสมผสานซึ่งประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และการศึกษาเรียนรู้/รับฟังการบรรยาย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ขอให้แจ้งข้าราชการตามประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าวทราบ โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในรุ่นที่ 77 ดำเนินการ ดังนี้

                   1. รายงานตัวในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (Application Zoom)

                   2. จัดส่งโครงร่างการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) จำนวน 1 เรื่อง ให้แก่สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พร้อมทั้งส่งไฟล์ PDF ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ กรอกรายละเอียดในเอกสารคำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.moi.go.th พร้อมทั้งสแกน QR Code เข้าไลน์กลุ่ม “นปส.77” ด้านท้ายหนังสือนี้ และให้จังหวัดมีหนังสือส่งตัวข้าราชการในสังกัดถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม ตามวันและเวลาที่กำหนด