ขยายระยะเวลาการส่งผลงานโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7

15 กรกฎาคม 2564


15 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครอง ขยายเวลาการส่งผลงานเรียงความ โครงการเยาวชนแถวหน้า จากเดิมวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง