รวมหนังสือสั่งการและแบบรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ COVID-19 ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

21 กรกฎาคม 2564

รวมหนังสือสั่งการและแบบรายงานต่าง ๆ COVID-19 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1BLHfN--IxFuQZuQWBf5jhNjAvhfdwSra?usp=sharing