ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครองเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายภัทรนนท์ เชยจิตร โทร 063 903 0505

25 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

25 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครองเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564