หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

30 กันยายน 2564


23 กุมภาพันธ์ 2565

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1E5zEG4wNaWJKCTk5tOkwJfGxziTd5o2d?usp=sharing