ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)

5 ตุลาคม 2564


5 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดวันประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้เข้าประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ