ประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564

12 ตุลาคม 2564

12 ตุลาคม 2564

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อันสมควรประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว