หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 ตุลาคม 2564

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2565