ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายภัทรนนท์ เชยจิตร โทร 063 903 0505

18 ตุลาคม 2564

18 ตุลาคม 2564


18 ตุลาคม 2564

      กรมการปกครอง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบบริหารกำลังคนคุณภาพและระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครองเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการปกครองจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามประกาศณะกรรมการขับเคลื่อนระบบบริหารกำลังคนคุณภาพและระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการกรมการปกครองผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการปกครอง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564