ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

10 พฤศจิกายน 2564


10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564