ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

24 ธันวาคม 2564


24 ธันวาคม 2564

ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

          ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะดำเนินการตามขั้นตอน ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ฉบับเดิม ทุกประการ