ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

25 มกราคม 2565


25 มกราคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ