การดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

3 กุมภาพันธ์ 2565


3 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการปกครองได้ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอ จากตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 157 ตำแหน่ง