การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมการปกครอง

17 กุมภาพันธ์ 2565


17 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการปกครองจะดำเนินการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมการปกครอง (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 - 2568) แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2552