หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

23 กุมภาพันธ์ 2565


23 กุมภาพันธ์ 2565

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 

ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1u9cpst-9_3aij_paOrDq9GvmC2twOSSF?usp=sharing