การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15"

ส่วนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

25 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 ธันวาคม 2565

25 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิสวัสดิการ สามารถติดต่อขอรับคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนได้ที่ กจ. (สสก.) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565