การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

ภัทรนนท์ เชยจิตร โทร 0639030505

22 มีนาคม 2565


22 มีนาคม 2565

     กรมการปกครองขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ขอให้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนการรับสมัคร และคุณสมบัติเบื้องต้น ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.  และดำเนินการสมัครด้วยตนเองที่ http://www.ocsc.go.th/HiPPS หัวข้อ “รับสมัครเข้าร่วมระบบ HiPPS รุ่นที่ 18”
2. ทดสอบความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้ผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
3. ทดสอบความสามารถทางภาษาให้ผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  
     ทั้งนี้ กรมการปกครองจะมีประกาศรับสมัครพร้อมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป