ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 254

24 มีนาคม 2565


30 มีนาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 254

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2565

ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี