กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย

11 เมษายน 2565

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย