บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 6 ราย

11 เมษายน 2565


11 เมษายน 2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 6 ราย