บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 517-519/2565 และ 522/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ รวมจำนวน 409 ราย

26 เมษายน 2565


28 เมษายน 2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 517-519/2565 และ 522/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ รวมจำนวน 409 ราย