บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 697-698/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

26 เมษายน 2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 697-698/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ