บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 709/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

26 เมษายน 2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 709/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ