บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 708/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 124 ราย

26 เมษายน 2565


26 พฤษภาคม 2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 708/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 124 ราย