กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง โทร.02-222-7421 ต่อ 213

27 มิถุนายน 2565


28 มิถุนายน 2565

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย