กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

2 กรกฎาคม 2564


5 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564