บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1139 - 1141/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

5 กรกฎาคม 2564


9 กรกฎาคม 2564

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1139 - 1141/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป