กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักการข่าว

9 สิงหาคม 2564


9 สิงหาคม 2564

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักการข่าว จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564