ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔

26 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์  การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔