แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

แผนปฏิบัติ HR - 63