หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2563

HRM Rules