กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

เข้าชม 1176 ครั้ง

22 พฤษภาคม 2563

๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศษสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศษสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศษสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐