คำสั่ง

เข้าชม 386 ครั้ง

16 มิถุนายน 2563

คำสั่ง มท. ที่ ๒๙๔/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั่งพนังงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

คำสั่ง มท. ที่ ๕๔๓/๒๕๓๔ เรื่องการปฏิบัติในการออกบัตร และใช้บัตรประจำตัวกรรมการอิสลาม