ประกาศ

เข้าชม 220 ครั้ง

22 พฤษภาคม 2563

๑. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๒) ลงวันทีี่ ๒๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวงเงินค้ำประกันการการประกอบกิจการตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮํจย์ เรื่อง กำหนดทุนจดทะเบียนหรือทุนของหุ้นส่วนทุกคนรวมกัน สำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการการจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๑) และการจัดบริหารอื่นที่เกี่ยวที่เกียวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒) แห่ง พ.บ.ร. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓
๔.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์
พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕