ข้อบังคับ

เข้าชม 269 ครั้ง

22 พฤษภาคม 2563

๑. ข้อบังคับคณะกรรการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผูประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ข้อบังคับคณะกรรการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเช่าที่พักสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ข้อบังคับคณะกรรการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ ว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกินการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๖๓