ระเบียบ

เข้าชม 2546 ครั้ง

7 พฤษภาคม 2564

๑. ระเบียบ กอท. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ระเบียบ กอท. ว่าด้วยการวิธีพิจารณาการพ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสลาม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ระเบียบ กอท. ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งของอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๔.. บันทึกต่อท้ายระเบียบ กอท. ว่าด้วยการจากตำแหน่งของอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. ระเบียบ กอท. ว่าด้วยวิธีพิจาราณาการจำหน่ายชื่อสัปปุรุษประจำมัสยิด พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. ระเบียบ กอท. ว่าด้วยวิธีการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พ.ศ.๒๕๖๐
๗. ระเบียบ กอท. ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและการจัดหาผลประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและมัสยิด พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. ระเบียบ กอท. ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. ๒๕๕๙
๙. ระเบียบ กอท. ว่าด้วยวิธีการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เรื่อง การกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๕๙