มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 451 ครั้ง

27 เมษายน 2563


27 เมษายน 2563

               กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรีและประกาศจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1/2563) (ฉบับที่ 2/2563) (ฉบับที่ 3/2563) และ (ฉบับที่ 4/2563) รวมทั้งคำชี้แจงและแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

               1. แจ้งส่วนราชการประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ทราบ และแจ้งอำเภอให้ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี และมาตรการกำกับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานภายในองค์กรศาสนาอิสลามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกำหนด ให้ประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง พร้อมทั้งให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขอความร่วมมือและทำความเข้าใจกับผู้นำทางศาสนาอิสลามให้ตระหนักถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สำคัญ โดยนำไปสื่อสารสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเพื่อลดการแพร่ระบาดมิให้ขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น

               2. สำหรับจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้ประสานกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งกำกับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่

              สามารถดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://multi.dopa.go.th/haj/official_letter/cate7