มท 0320/10637 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงาน การกุศล (ฉบับที่ 8/2563) (แจ้ง กทม.)

8 กรกฎาคม 2563

เข้าชม 58 ครั้ง

ด่วนที่สุด