e-Learning สน.สก.

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ความรู้เรื่อง องค์ประกอบการค้ามนุษย์

มาตรา ๖ ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพ ...

23 มิถุนายน 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ความรู้เรื่อง การดำเนินคดีปกครอง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหร ...

1 มิถุนายน 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ความรู้เรื่อง ที่มาของการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์

ปัจจุบนี้ปัญหาเรื่องการคา้มนุษย์ (Trafficking in Persons) เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ ...

28 พฤษภาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ความรู้เรื่อง ละเมิด

การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ก่อนจะมีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙) ...

27 พฤษภาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ความรู้เรื่อง คำสั่งทางปกครอง

คำสั่งทางปกครองตามกฎหมายกลาง คำว่า “กฎหมายกลาง” หากเป็นคำภาษาพูดในทางกฎหมายเรียกว่า “กฎหมายทั่วไป”  ทั้งนี้คำว่า “กฎหมายกลาง” จะใช้เรียกพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยมาตรา 3 กำห ...

21 พฤษภาคม 2563