Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/html/multi/ilab/system/core/Exceptions.php on line 269 Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/html/multi/ilab/system/core/Exceptions.php on line 269 กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท ...

คู่มือปฏิบัติงาน