ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

6 ตุลาคม 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

28 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักการสอบสวนและนิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

23 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท

ปค (สน.สก.) “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19

วังไชยาร่วมใจ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข วังไชยา” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 โดยจัดตั้งไว้ด้านหน้าของอาคาร 1 ส ...

28 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท

แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ให้พนักงานที่ ดำเนินการตามคำสั่ง ประกาศ และ พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 2497 อย่างเคร่งครัด สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเจ้าของหรือผ ...

16 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

ปค. (สน.สก.) BIG Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณกรมการปกครอง(วังไชยา) กระทรวงมหาดไทย นายวิสิทธิพัตน์ อนันตรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19” พร้อมมอ ...

15 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ...

ตามที่กรมการปกครอง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มกรา ...

26 ตุลาคม 2562