ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ...

ตามที่กรมการปกครอง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มกรา ...

26 ตุลาคม 2562

ข่าวอัพเดท

การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบการรับแจ้งการจำหน่ายอาวุธปืนตามใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)

กรมการปกครองได้จัดทำโปรแกรมระบบการรับแจ้งการจำหน่ายอาวุธปืนจากหลักฐานใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ให้ร้านค้าอาวุธปืนบันทึกข้อมูลการจำหน่ายอาวุธปืนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมก ...

12 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การบูรณาการของ ศอ.กต. ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานปปส. กรมควบคุมโรค และทหารกองทัพภาคที่ 1 ...

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้แฝงตัวเป็นสายลับเข้าทำการสืบสวน พบว่าร้านเมเดย์(โอโซน) มีการกระทำความผิดจริง ทั้งการปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ และการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดรวมถึงการเสพยาเสพติด ...

10 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ...

กรมการปกครอง ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 14 ม ...

8 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) ทลายผับเถื่อนกลางเมืองขอนแก่น พบเด็กเข้าใช้บริการถึง 146 คน พบการ์ดของร้่านพกปืนพร้อมใช้ 3 กระบอก

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) เข้าตรวจสอบผับบ้านกรู ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นผับที่ไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่น เนื่องจากได้รับการแจ ...

12 พฤษภาคม 2561

ข่าวอัพเดท

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ การค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ แนวทางการตรวจติดตามสถานประกอบการและเทคนิคการตรวจ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง พร้อมกับร่วมกับคณะตรวจนิเทศนำกลุ่มเป้าหมายออกตรวจโรงแรม โรงรับจำนำ ร้านค้าของเก่า และสถานบริก ...

9 พฤษภาคม 2561

ข่าวอัพเดท

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เข้าตรวจสถานบริการร้านว๊าฟ

ตั้งอยู่เลขที่ 236/54 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนว่าปล่อยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ และเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ทำการสืบสวนมาก่อนหน้าที่จะ ...

22 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 1 ...

22 มีนาคม 2561