ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบการรับแจ้งการจำหน่ายอาวุธปืนตามใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)

กรมการปกครองได้จัดทำโปรแกรมระบบการรับแจ้งการจำหน่ายอาวุธปืนจากหลักฐานใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ให้ร้านค้าอาวุธปืนบันทึกข้อมูลการจำหน่ายอาวุธปืนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมก ...

12 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การบูรณาการของ ศอ.กต. ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานปปส. กรมควบคุมโรค และทหารกองทัพภาคที่ 1 ...

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้แฝงตัวเป็นสายลับเข้าทำการสืบสวน พบว่าร้านเมเดย์(โอโซน) มีการกระทำความผิดจริง ทั้งการปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ และการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดรวมถึงการเสพยาเสพติด ...

10 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ...

กรมการปกครอง ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 14 ม ...

8 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) ทลายผับเถื่อนกลางเมืองขอนแก่น พบเด็กเข้าใช้บริการถึง 146 คน พบการ์ดของร้่านพกปืนพร้อมใช้ 3 กระบอก

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) เข้าตรวจสอบผับบ้านกรู ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นผับที่ไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่น เนื่องจากได้รับการแจ ...

12 พฤษภาคม 2561

ข่าวอัพเดท

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ การค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ แนวทางการตรวจติดตามสถานประกอบการและเทคนิคการตรวจ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง พร้อมกับร่วมกับคณะตรวจนิเทศนำกลุ่มเป้าหมายออกตรวจโรงแรม โรงรับจำนำ ร้านค้าของเก่า และสถานบริก ...

9 พฤษภาคม 2561

ข่าวอัพเดท

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เข้าตรวจสถานบริการร้านว๊าฟ

ตั้งอยู่เลขที่ 236/54 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนว่าปล่อยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ และเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ทำการสืบสวนมาก่อนหน้าที่จะ ...

22 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 1 ...

22 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

วันที่ 23 กย. 60 เวลา 00.30 น. ศอ.กต.โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บูรณาการร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กรมควบคุมโรค ปปส. สรรพสามิต และ กทม. เข้าตรวจสอบย่านสถานบริการดิโอโซน ข้างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจาคุณทหารลาดกระบัง

ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองนักศึกษา พบร้าน Chic bar และร้าน Climax ปล่อยปละให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ โดยร้าน Chic bar เปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายสุราเกินกว่ ...

25 กันยายน 2560