หนังสือสั่งการ

มท0307.4/ว9475 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและการปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

16 ธันวาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท0307.4/ว29634 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

29 พฤศจิกายน 2565

ปกติ

มท 0307.4/ว8159 มาตรการควบคุมการปฏิบัติของนายทะเบียนท้องที่ กรณีก่อนออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) และกรณีภายหลังการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)

31 ตุลาคม 2565

ด่วนที่สุด