หนังสือสั่งการ

มท 0307.4/ว2927 สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้หน่วยงานราชการอื่นหรือบุคคลอื่นที่ช่วยเหลือราชการเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ

22 พฤษภาคม 2563

ปกติ