หนังสือสั่งการ

มท 0307.4/ว18426 วิทยุสื่อสาร ปค. เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้หน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นที่ช่วยเหลือราชการเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ

16 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด