บทความเชิงวิชาการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครอง

ประเทศไทยมีเหตุการณ์ปรากฏทางสื่อมวลชน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจเกินขอบเขตละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชนในหลายเหตุการณ์ โดยมีการกระทำทรมานต่อผู้ต้องหา (ซ้อมทรมาน) เช่น ใช้ไฟฟ้าช็อตผู้ต ...

2 มิถุนายน 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การคุ้มครองพยานในคดีอาญาตามหน้าที่และอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครอง

การคุ้มครองพยานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างยิ่ง เนื่องจากพยานจะมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย กล้าให้การตามความเป็นจริง และให้ความร่วมมือในการเบิกความต่อศาล เพื่อนำตัว ...

2 มิถุนายน 2566