ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์สำนักการสอบสวนและนิติการ

พึงพอใจมาก: 50%
พึงพอใจปานกลาง: 43%
ปรับปรุง: 8%