ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์สำนักการสอบสวนและนิติการ

พึงพอใจมาก: 50%
พึงพอใจปานกลาง: 40%
ปรับปรุง: 10%