กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท ...

ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์สำนักการสอบสวนและนิติการ

พึงพอใจมาก: 54%
พึงพอใจปานกลาง: 40%
ปรับปรุง: 7%