ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์สำนักการสอบสวนและนิติการ

พึงพอใจมาก: 54%
พึงพอใจปานกลาง: 40%
ปรับปรุง: 7%