ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์สำนักการสอบสวนและนิติการ

พึงพอใจมาก: 48%
พึงพอใจปานกลาง: 43%
ปรับปรุง: 11%