อำนาจและหน้าที่ของกรมการปกครอง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 18 มกราคม 2559

กฎกระทรวงแบ่งส่วน ปค.