การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประกอบด้วย