ชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.)

มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง