งบประมาณสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

ปค. โดย สน.สก. (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม) ได้โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมและชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.)

ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว 2282 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

(ที่มา : หัวข้อหนังสือสั่งการ)